Tvister/Klagomål

Länsförsäkringar Jönköping
Har du klagomål på förmedlaren kan du framföra dessa till klagomålsansvarig hos Länsförsäkringar Jönköping: Annelie Folkesson, genom att ringa 036-19 91 48 eller skicka e-post till klagomal@lfj.se.

Klagomål handläggs skyndsamt och om ett klagomål inte tillmötesgås ska du få en motivering till detta. Som konsument kan du få vägledning hos Konsumenternas försäkringsbyrå, Konsumenternas Bank- och Finansbyrå, eller hos din kommunala konsumentvägledare, som du kan hitta på Hallå Konsument.

Länsförsäkringar Jönköping, till vilken försäkringsförmedlaren är anknuten, är ansvarigt för ren förmögenhetsskada som drabbar dig som kund, en försäkringsgivare eller någon som kan härleda sin rätt från dig till följd av att förmedlaren uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter sina skyldigheter enligt god försäkringsförmedlarsed med mera i 5 kap 4 § i försäkringsförmedlingslagen.

Med god försäkringsdistributionssed menas bland annat att försäkringsförmedlaren ska anpassa sin rådgivning efter dina önskemål och ditt behov samt rekommendera lösningar som är lämpliga för just dig.

Om du är en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet ska förmedlaren avråda dig från att vidta åtgärder som inte kan anses lämpliga med hänsyn till dina behov, ekonomiska förhållanden eller andra omständigheter. Vill du göra anspråk på skadestånd ska du underrätta förmedlaren eller Länsförsäkringar Jönköping om detta inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt att skada har uppkommit.

Som konsument har du rätt att få en tvist med försäkringsförmedlaren prövad av Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även alltid vända dig till allmän domstol.​​​​